Retningslinjer for genoptagelse af professionel sport i Danmark

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan professionelle udøvere kan foretage en ansvarlig indretning af deres træning og turneringsafvikling i lyset af udbruddet af COVID-19. Implementeringen af retningslinjerne skal ske på en måde, hvor der samtidig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for arbejdsmiljøet. Dette både for ansatte, trænere og atleter.

En forsvarlig genoptagelse af professionel sport indebærer, at alle involverede parter (herunder ansatte, trænere, ledere og forbundenes sportslige ansvarlige for de individuelle atleters træning samt alle atleter) tager fælles ansvar for, at genoptagelsen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt og i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det endelige ansvar for et godt og sundhedsansvarligt sportsligt setup påhviler i sidste ende klubben, virksomheden og forbundets ledelser. Det væsentligste er at overholde anbefalingerne om at holde 1 meters afstand samt god hosteetikette, håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, der berøres af mange mennesker.

Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. ved instruktion af spillere, råb, sang, fysisk anstrengelse m.v. skal der holdes 2 meters afstand. Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smittespredning. 

Længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 1 meters afstand bør i videst muligt omfang enten undgås eller reduceres i tid. Generelt bør alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt skal aftales, den skal reduceres i tid og omfang, og den skal afbrydes når der ikke længere er behov. Uundgåelige tæt kontakt blandt atleterne i forbindelse med træning og turnering skal begrænses til udelukkende at ske når atleterne er i aktion. Før og efter træning/turnering skal atleter hurtigst muligt respektere de gældende retningslinjer mht. afstand og god hygiejne.    

I situationer, hvor en tæt kontakt ikke kan undgås, (fx ved massage/fysioterapi) skal der imidlertid i denne overgangssituation overvejes supplerende tiltag, der kan forebygge smittespredning.

Retningslinjer for træningsaktivitet for individuelle atleter.

  • Max 10 personer (Team Danmark-godkendte atleter, trænere, ansvarshavende mv.) i træningsfaciliteten ad gangen.
  • Tidsmæssigt interval mellem træningerne af hensyn til afstand mellem atleter i skiftefasen samt tid til afspritning/rengøring til næste træningspas.
  • Alle møder op omklædt og tager direkte hjem efterfølgende. Dvs. ingen brug af omklædningsrum eller klublokale. Undtaget svømmere der inden bassintræning tillades at benytte bruserum.
  • I udstyrsidrætter (f.eks. sejlsport, banecykling, roning/kajak) skal klargøring af materiel foregå uden forudgående eller efterfølgende ophold i faciliteten.
  • Atleter skal medbringe egen håndsprit, underlag/håndklæder i forbindelse med træning
  • Ved brug af redskaber, skal disse rengøres eller afsprittes efter brug.
  • Team Danmark er i samarbejde med forbundet ansvarlig for at sikre at retningslinjerne overholdes og udpege en ansvarshavende, der er til stede under træninger.