Datapolitik

Sådan behandler vi dine oplysninger

Dataansvarlig

Danske Elitesportsudøveres Forening

Frederiksholms kanal 4

1220 København Ø

33 12 11 28

Kontakt@def-sport.dk

  1. Indledning

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse beskriver, hvordan Danske Elitesportsudøveres Forening som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med dit medlemskab, brug af vores services og/eller brug af vores hjemmeside.

  1. Opbevaring og anvendelse af dine persondata

Det er vigtigt for Danske Elitesportsudøveres Forening, at du som medlem har viden om – og er tryg ved – hvordan vi opbevarer og behandler dine persondata. De oplysninger du giver os, behandler vi ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv.

Danske Elitesportsudøveres Forenings opbevaring og brug af dine persondata, sker kun på et lovligt grundlag. Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Herefter slettes dine data. Hvor længe vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem.

2.1 Formål med indsamlingen af dine persondata

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er administration og varetagelse af dit medlemskab, sagsførelse eller overholdelse af forpligtelser og rettigheder, der udspringer af en kollektiv overenskomst.

2.2 Indmeldelse

Ved indmeldelse i Danske Elitesportsudøveres Forening behandles de oplysninger, du registrerer ved din indmeldelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, e-mail og sportsgren.

2.2.1 Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata

Det er Danske Elitesportsudøveres Forenings legitime interesse at gemme data på de personer, der er medlem. Vi er desuden forpligtet af bogføringsloven til at gemme data i fem år plus indeværende år.

Når du indgår en aftale om medlemskab, registrerer Danske Elitesportsudøveres Forening dit medlemskab, så vi kan administrere det og sikre, at du kan benytte dine medlemsrettigheder.

2.2.2 Hvor længe opbevarer DEF-sport dine persondata?

Danske Elitesportsudøveres Forening sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, hvortil de behandles. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med regnskabsmateriale omfattet af bogføringsloven. Hvis du har spørgsmål til vores opbevaring af dine personoplysninger, kan du henvende dig på e-mailen anført nederst i denne Politik.

2.3 Hvilke persondata behandler DEF-sport

Almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6 og af § 6 i databeskyttelsesloven.

CPR-nummer omfattet af § 11 i databeskyttelsesloven.

Følsomme oplysninger omfattet af § 9 i databeskyttelsesforordningen og § 7 i databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger, der konkret behandles, kan variere alt efter sammenhængen, fx om du aktuelt får eller tidligere har fået hjælp i konkrete sager eller i rådgivningsmæssig sammenhæng. Vi behandler alene nødvendige og relevante oplysninger.

Nogle oplysninger, fx dem du angiver ved indmeldelse, vil altid hidrøre fra dig, men derudover kan vi modtage oplysninger fra eksempelvis myndigheder, forsikringsselskaber, arbejdsgivere m.fl. afhængigt af sammenhængen.

Dansk Elitesportsudøveres Forening modtager og behandler oplysninger om forhold af betydning for forsikrings- og pensionsforhold, da Dansk Elitesportsudøveres Forening har en overenskomstmæssig forpligtelse til at tegne forsikring og pension for spillere omfattet af overenskomsten.

  1. Behandlingsgrundlag

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger findes i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 (almindelige oplysninger), hvorefter personoplysninger blandt andet kan behandles, hvis det er nødvendigt for at den dataansvarlige eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse eller behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nummer), og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 og databeskyttelseslovens § 7 (følsomme oplysninger), hvorefter oplysninger blandt andet kan behandles af en forening, som led i foreningens legitime aktiviteter eller for at overholde en arbejdsretlig forpligtelse.

Desuden kan både almindelige og følsomme oplysninger behandles efter databeskyttelseslovens § 12, der giver en supplerende hjemmel til at behandle både almindelige og følsomme personoplysninger, både når der foreligger en overenskomstfæstet pligt til at behandle oplysningerne, og hvor overenskomsten giver mulighed for eller forudsætter en behandling af personoplysninger.

3.1 Udveksling af oplysninger

Danske Elitesportsudøveres Forening er et forbund under FH, der bl.a. assisterer Dansk Elitesportsudøveres Forening i fagretlige sager. Der videregives kun nødvendige oplysninger i tilfælde af, at en fagretlig sag må overdrages til FH med henblik på sagsførelse. Du vil inden videregivelse til FH blive oplyst om, at FH vil modtage dine oplysninger med henblik på at videreføre din sag fagretligt.

3.2 Uddannelses- og karriererådgivning

4player yder uddannelses- og karriererådgivning på vegne af Danske Elitesportsudøveres Forening. Til dette formål behandles oplysninger som navn, telefonnummer, fødselsdato, køn, adresse, mailadresse, nationalitet, kontraktstatus og medlemsstatus af 4player, der anvender oplysningerne til at give information om uddannelses- og karrieremuligheder samt relevante medlemstilbud som karriereskifteseminarer og andre medlemsrettede aktiviteter. Denne aktivitet er et tilbud til medlemmer af Danske Elitesportsudøveres Forening, hvor der tilbydes job- og karriererådgivning, der har til formål at fremme og lette medlemmernes overgang til anden beskæftigelse efter endt sportslig karriere. 4player vil som hovedregel ikke kontakte dig direkte telefonisk eller på e-mail via kontaktoplysninger modtaget af Danske Elitesportsudøveres Forening, medmindre det er aftalt ifm. klubbesøg, eller du selv har anmodet om at blive kontaktet af 4player. Du kan dog blive kontaktet, hvis det vurderes, at arrangementer eller rådgivning kan være særligt relevant for dig.

Såfremt du ikke ønsker, at 4player skal kunne kontakte dig med henblik på uddannelses- og karriererådgivning, skal du blot oplyse os om dette, hvorefter 4player ikke fremadrettet vil behandle oplysninger om dig.

3.3 Nyhedsbreve fra Dansk Elitesportsudøveres Forening

Du vil som medlem af Danske Elitesportsudøveres Forening modtage e-mails med oplysninger om dit medlemskab, nyheder og medlemsfordele hos Dansk Elitesportsudøveres Forenings samarbejdspartnere. Såfremt du ikke ønsker at modtage e-mails indeholdende informationer om medlemsfordele hos Danske Elitesportsudøveres Forenings samarbejdspartnere, kan du afmelde dette i nyhedsbreve med markedsføringsindhold. Du vil herefter alene modtage e-mails uden kommercielt indhold fx e-mails med informationer vedrørende dit medlemskab.

  1. Ekstern databehandler

Danske Elitesportsudøveres Forening anvender en ekstern databehandler, hvorfor denne modtager personoplysninger. Den eksterne databehandler for Danske Elitesportsudøveres Forening anvender således ikke de modtagne oplysningerne til egne behov men behandler alene dine personoplysninger i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil.

  1. Slettepolitik

Som medlem af Danske Elitesportsudøveres forening kan du til enhver tid få berigtiget eller slettet dine personoplysninger hos os, medmindre lovgivning kræver andet af os. Du kan anmode herom ved at sende os en mail; kontakt@def-sport.dk

Danske Elitesportsudøvere sletter dine persondata, når de ikke længere er relevante for dit medlemskab eller anden relation til os – medmindre lovgivning kræver andet af os. 

Med henblik på at overholde Bogføringsloven opbevarer Danske Elitesportsudøveres Forening dog data om “køber” af et kontingent, dvs. et medlemskab, i 5 år fra året før det år, hvor medlemmet udmeldes, idet medlemmet året før så at sige har foretaget sit sidste køb af et kontingent. I det omfang at dette lovkrav eller andre lovkrav betyder, at vi ikke må slette dine persondata, gør vi det ikke.

5.1 Interne procedure for sletning

  1. Dine rettigheder

I forhold til de persondata som vi har om dig, har du en række rettigheder, du kan gøre brug af i henhold til persondataforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De nævnte rettigheder omfatter:

Berigtigelse af oplysninger

Du kan altid anmode om at få berigtiget oplysninger, hvilket fx kan være skift af adresse eller telefonnummer. Dansk Elitesportsudøveres Forening vil ajourføre oplysninger i det omfang, vi bliver bekendt med ændringer.

Indsigelsesret

For så vidt angår modtagelse af markedsføringsmateriale vil du altid kunne gøre indsigelse mod dette som beskrevet under overskriften ”Nyhedsbreve fra Dansk Elitesportsudøveres Forening”. Hvis du kontakter os, med henblik på at få indsigt i dine oplysninger – eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder – er vi nødt til at sikre os, at det er den rigtige person, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. I den forbindelse er vi nødt til at kontrollere og verificere, at det er din identitet, og at det er dine oplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine persondata (kun data vedrørende dig selv, som du selv har givet Dansk Elitesportsudøveres Forening) i et læsbart format.

Tilbagekalde dit samtykke

Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trække dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

  1. Ændringer i denne Politik

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

  1. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller vil du gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontakt@def-sport.dk

  1. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K.

3319 3200

dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Denne version er sidst opdateret den 12/02/2020.